FAV-ZCU/KIV ZPI
2023-01-06 21:45:17 +01:00
..
Readme.md Přidání poznámek ke zkoušce ze ZPI 2023-01-06 21:45:17 +01:00

Poznámky ke zkoušce ze ZPI

 • 3 základní prvky IoT architektury
  • zařízení
  • síť
  • Cloud
 • komunikační technologie vhodné pro IoT:
  • Wifi, Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy), LoRa
  • LPWAN (Low Energy Wide Area Network): LoraWAN, Sigfox, Zigbee apod.
 • Klíčové faktory komunikačních technologií:
  • přenosová rychlost
  • spotřeba energie
  • dosah
  • frekvence

Věc

 • obvykle se skládá z:
  • senzorů
  • mikropočítače / mikrokontroléru
  • komunikačního modulu
 • senzor
  • zdroj informací pro měřicí nebo řídicí systém
  • je určen ke sledování stavu prostředí
  • snímá fyzikální veličinu ve svém okolí (= vždy má fyzikální princip)
  • druhy senzorů:
   • pasivní / aktivní
   • dotykové a bezdotykové senzory

Mikrokontrolér

 • získává data ze senzorů
 • zpracovává data
 • odesílá data do cloudu
 • Základní architektury
 • mikroprocesor doplněný o další obvody k řízení elektroniky
 • Harvardská architektura
  • použití => účelové počítače
  • oddělený paměťový prostor pro data a program umožňuje vyšší rychlost zpracování
 • Von Neumannova architektura
  • použití => univerzální počítače
  • společný prostor pro data i program
 • Podle šířky datové sběrnice se µC dělí na:
  • 8 bitové
  • 16 bitové
  • 32 bitové

Piny mikrokontroléru

 • GPIO, ADC, DAC, SPI, I2C, UART, PWM

Programování mikrokontrolerů

 • jazyky nízké úrovně strojový kód, assembler
 • vyšší programovací jazyky - základní příkazy jsou nezávislé na µC, vyžadují překladač nebo interpretr
  • základní jazyk pro programování mikrokontrolerů C/C++, popř. jazyky z nich odvozené (Wiring Arduino)
  • Mbed platforma
  • výkonnější µC mohou využívat micro-Python
 • 2 typy překladačů:
  • interpretační
  • kompilační

Vývojová prostředí pro µC

 • Arduino, ESP32, Nucleo, Micro:bit
 • univerzální vývojové IDE
  • VisualStudio Code, Platforma Mbed

Struktura programu pro mikrokontrolér

 • inicializační část
  • Nastavení pinů µC, komunikační rychlosti, definice proměnných programu, definice podprogramů pro obsluhu přerušení, inicializace časovačů apod.
 • výkonná část
  • Hlavní program µC test vstupních pinů, čtení dat ze senzorů, nastavení výstupních pinů, komunikace s okolím apod.

Jednoduchý program pro M5Stack

 • Zobrazení textu na obrazovce
  • from m5stack import lcd
  • lcd.clear()
  • lcd.print('Hello World',100,100, lcd.WHITE)

Typový systém

 • Dynamický
  • datový typ proměnné nemusíme definovat => datový typ se automatický mění
 • Statický
  • musíme definovat typ proměnné a tento typ je dále neměnný

Proměnná, identifikátor, typy proměnných

 • Proměnná objekt ve kterém jsou uložena data
  • identifikátor - název proměnné
 • základní datové typy:
  • int, float, str, bool

Přiřazovací příkaz

 • identifikátor = výraz
 • výraz může obsahovat:
  • matematické operátory
  • logické operátory
  • relační operátory
 • výraz se vyhodnocuje zleva do prava podle priority
  • prioritu operací lze měnit závorkami ()

Výpis hodnoty proměnné

 • print(object(s), sep=separator, end=end)

Větvení

 • if podmínka:
  • blok příkazů
 • další příkaz
 • if podmínka:
  • blok příkazů
 • else:
  • blok příkazů
 • další příkaz
 • if podmínka:
  • blok příkazů
 • elif podmínka:
  • blok příkazů
 • else:
  • blok příkazů
 • další příkaz

Cykly

 • S pevným počtem opakování:
  • for proměnná in posloupnost:
   • blok příkazů
  • další příkaz
  • for i in range(5):
 • S ukončovací podmínkou:
  • while logická_podmínka:
   • blok příkazů
  • další příkaz

Funkce v Pythonu

 • procedura - funkce, která nic nevrací
 • definice funkce:
  • def jméno_funkce(a,b,c):
   • blok příkazů
  • return res
 • volání funkce:
  • příkazy
  • p=jméno_funkce(3,7,10)
  • příkazy

Balíčky, moduly, import

 • balíček = knihovna funkcí, které spolu nějakým způsobem souvisí, může být členěn do modulů
  • Balíček může obsahovat konstanty, funkce, datové typy
 • Modul soubor funkcí

Import balíčku a jeho částí

 • import jméno_balíčku
 • Přístup k funkcím přes tečkovou notaci
 • import jméno_balíčku as xx
 • from jméno_balíčku import jméno
  • Z balíčku se importuje pouze modul (nebo funkce) jméno
 • from jméno_balíčku import *
  • Z balíčku se importují všechny moduly

Výpis obsahu balíčku

 • import jméno_balíčku
 • dir(jméno_balíčku)

GPIO (General Purpose Input Output)

 • mohou být nastaveny jako vstupní nebo jako výstupní
 • Nastavení pinů se provádí před hlavním cyklem mikrokontroleru ( while True: ) (např. u arduina ve funkci void setup() )
 • Ovládání pinů je obsaženo v modulu machine, který je u M5Stack součástí balíčku m5stack
 • nastavení Pinu pro výstup:
  • import m5stack
  • pin26= machine.Pin(26,machine.Pin.OUT)
  • pin26.on() # výstup v úrovni 1
  • Pin26.off() # výstup v úrovni 0
 • U výstupního pinu musíme dát pozor, aby pinem netekl větší proud
 • nastavení Pinu pro vstup:
  • import m5stack
  • pin26= machine.Pin(26,machine.Pin.IN,machine.Pin.PULL_UP)
  • print(pin26.value())

Obsluha tlačítek u M5Stack Fire

 • 3 tlačítka , která mají v API přiřazena jména btnA, btnB, btnC
 • funkce pro práci s tlačítky:
  • isPressed(), wasPressed(), isReleased(), wasReleased(), pressFor(delay), wasDoublePress()

Přerušení vs pooling

 • pooling
  • mikrokontrolér cyklicky testuje zda mají senzory připravená data
 • přerušení
  • reakce mikrokontroléru na asynchronní událost
  • pokud má senzor připravená data „vyzve procesor“ k jejich zpracování
  • procesor může mezi událostmi zpracovávat jinou část programu nebo může „spát“

MicroPython vs. Python

 • Micropython je redukovaná implementovaná verze interpreteru jazyka Python 3
 • od klasického Pythonu se liší pouze množstvím knihoven (modulů) některé chybí, některé jsou naopak přidány

LCD - API

 • Soubor funkcí, které pracují s obrazovkou
 • from m5stack import lcd
 • barvy => lcd.BLACK, WHITE, ...
 • fonty => lcd.FONT_Default, , FONT_Ubuntu
 • lcd.clear([color])
 • lcd.print(text [,x,y, color, …])
 • lcd.fontSize()

Seznamy v micropythonu

 • seznam je heterogenní datová struktura => lze do ní ukládat proměnné různých datových typů
 • prázdný seznam: seznam = []
 • vytvoření proměnné x typu seznam, obsahující prvky: x=[1.5, 3, text]
 • délka seznamu: ````delka = len(x)```
 • procházení seznamu: for i in x:
 • vložení prvku na konec: x.append(val)
 • vložení prvku na index: x.insert(index, val)
 • smazání prvku podle hodnoty: x.remove(val)
 • smazání prvku podle indexu: x.pop(index)

IMU (Inertial Measurement Unit)

 • měří polohu a orientaci objektu obvykle je složený z akcelerometru a gyroskopu, někdy s magnetometrem

Časovače

 • čítač, který používá taktovací signál
 • použití (např.):
  • generování periodických impulsů
  • PWM (pulsně šířková modulace)
 • U ESP32 jsou k dispozici 4 hardwarové časovače
 • Micropython:
  • Pro práci s časovači se používá třída machine.Timer
  • Nastavení parametrů časovače:
   • from machine import Timer
   • tim0=Timer(0)
   • tim0.init(period=2000,mode=Timer.PERIODIC,callback=tim_callback)
  • Timer.ONE_SHOT / Timer.PERIODIC
  • obslužná rutina přerušení časovače:
   • def tim_callback(timer):
    • global i
    • lcd.clear()
    • lcd.print(i,100,100,lcd.RED)
    • i=i+1
  • ukončení časovače: tim0.deinit()

A/D (analog/digital) převodníky

 • Převádí spojitou hodnotu napětí na číslicovou reprezentaci
 • Základní charakteristiky:
  • Počet kvantizačních úrovní
  • Kvantizační krok
  • Souměrnost
  • Typ převodníku
  • Rozsah vstupního napětí

Typy převodníků

 • Paralelní (flash) převodník
  • Princip: Vstupní napětí Vin se porovnává komparátory s referenčním napětím na napěťovém děliči. Výstup komparátorů je kódován do binární podoby.
  • +: rychlý převod (převod se provádí paralelně) -: vyšší spotřeba, drahé
 • Převodník s následnou aproximací (SAR)
  • tři bloky:
   • SAR (successive aproximation register) registr postupné aproximace
   • komparátor
   • D/A převodník
  • Tento typ převodníku se používá u většiny mikrokontrolerů
 • Sigma-delta převodní
  • moderní typ převodníku, dosahuje vysokého rozlišení (16-24 bit) za relativně nízkou cenu
  • jednoduchý hardware
  • složitý software
  • jádrem převodníku je integrátor a komparátor

Použití ADC převodníku na ESP32

 • obecně 2 dostupné ADC převodníky
 • V micropythonu na ESP32 je modul ADC pro převod součástí knihovny machine
 • import modulu a vytvoření objektu adc s nastavením pinu na kterém je převodník:
  • from machine import ADC, Pin
  • adc=ADC(Pin(36))
 • Čtení hodnoty převodníku do proměnné xx: xx=adc.read()
 • Změna parametrů převodu:
  • ADC.atten(attenuation)
  • ADC.width(width)

D/A (digital/analog) převodníky

 • Převádí číslicovou reprezentaci na analogový signál
 • Charakteristiky:
  • Rozsah výstupního napětí (u ESP32 - 0-3.3V)
  • Počet kvantizačních úrovní (počet bitů) (u ESP32 je 8 bitový DAC tj. lze zadat číslo v rozsahu 0-255)
 • Typy převodníků:
  • přímé
   • vstupní datové slovo je přímo převedeno na výstupní napětí (proud)
  • nepřímé

D/A nepřímý převodník

 • U nepřímých převodníků pomocná veličina je impulz
  • převodníky s pulzně šířkovou modulací (PWM)

Použití DAC převodníku na ESP32

 • Obecně jsou na ESP32 dostupné 2 převodníky
 • Převodník je 8 bit (255 úrovní) a vstupní rozsah napětí je 0-3.3V
 • Použití:
  • generátor funkcí
  • v kombinaci s ADC jako digitální signálový procesor
 • V micropythonu na ESP32 je modul DAC pro převod součástí knihovny machine
 • Aktivace modulu a vytvoření objektu dac s nastavením pinu na kterém je převodník
  • from machine import DAC, Pin
  • dac=DAC(Pin(26))
 • Převod číslicové hodnoty xxx na analogové napětí
  • dac.write(xxx)

PWM Pulse Width Modulation

 • Jedná se o způsob, jak uměle získat analogové napětí na digitálním pinu
 • rychlým přepínáním digitálního pinu z úrovně H do úrovně L a naopak
 • PWM je charakterizováno základní frekvencí změny úrovně a tzv. střídou (duty cycle) což je poměr mezi tím, jak dlouho je signál v úrovni H oproti úrovni L v rámci jedné periody (střída 50% značí že doba v úrovni H je stejná jako v úrovni L)
 • U ESP32 => lze použít PWM na všech pinech, které lze nastavit jako výstupní
 • Použití:
  • Řízení rychlosti motorů
  • Stmívání LED
  • Řízení servomotorů apod.
 • V micropythonu na ESP32 je modul PWM součástí knihovny machine
 • Aktivace modulu a vytvoření objektu pwm0 s nastavením pinu na kterém bude PWM použito
  • from machine import PWM, Pin
  • pwm0=PWM(Pin(26))
  • Pwm0=PWM(Pin(26),freq=1000,duty=200)
 • Zjištění základní frekvence, nastavení základní frekvence PWM na 1000 Hz
  • print(pwm0.freq())
  • pwm0.freq(1000)
 • Zjištění duty-cycle a nastavení duty-cycle
  • print(pwm0.duty())
  • pwm0.duty(200)
 • Ukončení práce s PWM
  • pwm0.deinit()

Co je Mbed

 • Mbed OS je operační systém s otevřeným zdrojovým kódem a vývojový nástroj pro platformy využívající mikrokontroléry
 • Platforma Mbed je postavena na jazyku C/C++
 • Mbed OS obsahuje ovladače pro mnoho různých hardware:
  • moduly, desky, komponenty

Mikrokontrolery ARM

 • 32 bitová architektura typu RISC
 • velmi často využíván v mobilních odvětvích
 • ARM1 (1984), aktuální ARM11

Vývoj aplikací v Mbed

 • 3 možnosti vývoje aplikace:
   1. Online překladač
   1. Mbed Studio
   1. PlatformIO

Struktura programu v Mbed

 • #include <mbed.h>
 • // deklarace globálních proměnných
 • void main() {
  • // deklarace lokálních proměnných
 • while (1) {
  • }
 • }

UART/USART

 • jednoduchá komunikační linka mezi dvěma zařízeními
 • asynchronní plně duplexní komunikace
 • někdy se používá USART => podporuje i synchronní verzi
 • typické parametry - 8/N/1 - bity se přenáší od LSB k MSB
 • Propojení modulů vždy „křížem“

UART konfigurace a použití

 • Micropython:
  • Pro práci s UART se používá třída machine.UART
 • Práce s UART:
  • Vytvoření objektu uart2 typu UART
   • from machine import UART
   • uart2=UART(2)
   • Uartx=UART(id, tx=číslo_pinu,rx=číslo_pinu)
  • Nastavení parametrů komunikace
   • uart2.init(baudrate=9600,bits=8,parity=None,stop=1)
  • Komunikace (u ESP32 lze použít pouze metodu „pooling“)
   • uart.any()
   • xxx=uart.read()
   • xxx=uart.read(n)
   • xxx=uart.readln()
   • uart.write(txt)
  • Ukončení činnosti sériového rozhraní
   • uart2.deinit()

Bluetooth komunikace M5stack

 • M5stack micropython API nepodporuje bluetooth komunikaci
 • Lze to vyřešit použitím BT-UART modulů
 • POZOR!!!! Moduly jsou sice napájeny 3-6V, ale RX a TX piny nejsou 5V tolerant
 • BT modul se konfiguruje AT příkazy

I²C (Inter- Integrated Circuit)

 • synchronní poloduplexní komunikace (= jeden vodič pro data a jeden vodič pro taktovací signál)
 • používá se pro připojení nízkorychlostních zařízení
 • Zařízení typu master zahajuje a ukončuje komunikaci, adresuje zařízení slave se kterým chce komunikovat a generuje hodinový signál SCL
 • Zařízení slave je adresované masterem, obvykle poskytuje data

I²C konfigurace a použití

 • Micropython:
  • Pro práci s I²C se používá třída machine.I2C
 • Práce s UART:
  • Vytvoření objektu i2c typu I2C
   • from machine import I2C
   • i2c=I2C(1,sda=21, scl=22[,freq=400000])
  • hledání adres zařízení
   • lst=i2c.scan()