Přidání poznámek ke zkoušce ze ZPI

This commit is contained in:
Vojtěch Pour 2023-01-06 21:45:17 +01:00
parent 912fd81d2e
commit 88b9757fb5

392
KIV ZPI/Readme.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,392 @@
# Poznámky ke zkoušce ze ZPI
- 3 základní prvky IoT architektury
- **zařízení**
- **síť**
- **Cloud**
- komunikační technologie vhodné pro IoT:
- Wifi, Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy), LoRa
- LPWAN (Low Energy Wide Area Network): LoraWAN, Sigfox, Zigbee apod.
- Klíčové faktory komunikačních technologií:
- **přenosová rychlost**
- **spotřeba energie**
- **dosah**
- **frekvence**
## Věc
- obvykle se skládá z:
- senzorů
- mikropočítače / mikrokontroléru
- komunikačního modulu
- **senzor**
- **zdroj informací** pro měřicí nebo řídicí systém
- je určen ke **sledování stavu prostředí**
- **snímá fyzikální veličinu** ve svém okolí (= vždy má fyzikální princip)
- druhy senzorů:
- pasivní / aktivní
- dotykové a bezdotykové senzory
## Mikrokontrolér
- získává data ze senzorů
- zpracovává data
- odesílá data do cloudu
- Základní architektury
- mikroprocesor doplněný o další obvody k řízení elektroniky
- **Harvardská** architektura
- použití => **účelové počítače**
- oddělený paměťový prostor pro data a program umožňuje vyšší rychlost zpracování
- **Von Neumannova** architektura
- použití => **univerzální počítače**
- společný prostor pro data i program
- Podle šířky datové sběrnice se µC dělí na:
- 8 bitové
- 16 bitové
- 32 bitové
### Piny mikrokontroléru
- GPIO, ADC, DAC, SPI, I2C, UART, PWM
### Programování mikrokontrolerů
- **jazyky nízké úrovně** strojový kód, assembler
- **vyšší programovací jazyky** - základní příkazy jsou nezávislé na µC, vyžadují překladač nebo interpretr
- základní jazyk pro programování mikrokontrolerů C/C++, popř. jazyky z nich odvozené (Wiring Arduino)
- Mbed platforma
- výkonnější µC mohou využívat micro-Python
- 2 typy překladačů:
- **interpretační**
- **kompilační**
### Vývojová prostředí pro µC
- Arduino, ESP32, Nucleo, Micro:bit
- univerzální vývojové IDE
- VisualStudio Code, Platforma Mbed
### Struktura programu pro mikrokontrolér
- inicializační část
- Nastavení pinů µC, komunikační rychlosti, definice proměnných programu, definice podprogramů pro obsluhu přerušení, inicializace časovačů apod.
- výkonná část
- Hlavní program µC test vstupních pinů, čtení dat ze senzorů, nastavení výstupních pinů, komunikace s okolím apod.
### Jednoduchý program pro M5Stack
- Zobrazení textu na obrazovce
- ```from m5stack import lcd```
- ```lcd.clear()```
- ```lcd.print('Hello World',100,100, lcd.WHITE)```
## Typový systém
- **Dynamický**
- datový typ proměnné nemusíme definovat => datový typ se automatický mění
- **Statický**
- musíme definovat typ proměnné a tento typ je dále neměnný
## Proměnná, identifikátor, typy proměnných
- **Proměnná** objekt ve kterém jsou uložena data
- **identifikátor** - název proměnné
- **základní datové typy**:
- int, float, str, bool
## Přiřazovací příkaz
- **identifikátor = výraz**
- výraz může obsahovat:
- matematické operátory
- logické operátory
- relační operátory
- výraz se vyhodnocuje zleva do prava podle priority
- prioritu operací lze měnit závorkami ()
## Výpis hodnoty proměnné
- print(object(s), sep=separator, end=end)
## Větvení
- if podmínka:
- blok příkazů
- další příkaz
- if podmínka:
- blok příkazů
- else:
- blok příkazů
- další příkaz
- if podmínka:
- blok příkazů
- elif podmínka:
- blok příkazů
- else:
- blok příkazů
- další příkaz
## Cykly
- S pevným počtem opakování:
- for proměnná in posloupnost:
- blok příkazů
- další příkaz
- ```for i in range(5):```
- S ukončovací podmínkou:
- while logická_podmínka:
- blok příkazů
- další příkaz
## Funkce v Pythonu
- procedura - funkce, která nic nevrací
- definice funkce:
- def jméno_funkce(a,b,c):
- blok příkazů
- return res
- volání funkce:
- příkazy
- p=jméno_funkce(3,7,10)
- příkazy
## Balíčky, moduly, import
- **balíček** = knihovna funkcí, které spolu nějakým způsobem souvisí, může být členěn do modulů
- Balíček může obsahovat konstanty, funkce, datové typy
- **Modul** soubor funkcí
### Import balíčku a jeho částí
- ```import jméno_balíčku```
- Přístup k funkcím přes tečkovou notaci
- ```import jméno_balíčku as xx```
- ```from jméno_balíčku import jméno```
- Z balíčku se importuje pouze modul (nebo funkce) jméno
- ```from jméno_balíčku import *```
- Z balíčku se importují všechny moduly
### Výpis obsahu balíčku
- ```import jméno_balíčku```
- ```dir(jméno_balíčku)```
## GPIO (General Purpose Input Output)
- mohou být nastaveny jako **vstupní** nebo jako **výstupní**
- Nastavení pinů se provádí před hlavním cyklem mikrokontroleru ( while True: ) (např. u arduina ve funkci void setup() )
- Ovládání pinů je obsaženo v modulu ```machine```, který je u M5Stack součástí balíčku ```m5stack```
- nastavení Pinu pro výstup:
- ```import m5stack```
- ```pin26= machine.Pin(26,machine.Pin.OUT)```
- ```pin26.on() # výstup v úrovni 1```
- ```Pin26.off() # výstup v úrovni 0```
- U výstupního pinu musíme dát pozor, aby pinem netekl větší proud
- nastavení Pinu pro vstup:
- ```import m5stack```
- ```pin26= machine.Pin(26,machine.Pin.IN,machine.Pin.PULL_UP)```
- ```print(pin26.value())```
## Obsluha tlačítek u M5Stack Fire
- 3 tlačítka , která mají v API přiřazena jména ```btnA```, ```btnB```, ```btnC```
- funkce pro práci s tlačítky:
- ```isPressed()```, ```wasPressed()```, ```isReleased()```, ```wasReleased()```, ```pressFor(delay)```, ```wasDoublePress()```
## Přerušení vs pooling
- **pooling**
- mikrokontrolér cyklicky testuje zda mají senzory připravená data
- **přerušení**
- reakce mikrokontroléru na asynchronní událost
- pokud má senzor připravená data „vyzve procesor“ k jejich zpracování
- procesor může mezi událostmi zpracovávat jinou část programu nebo může „spát“
## MicroPython vs. Python
- Micropython je redukovaná implementovaná verze interpreteru jazyka Python 3
- od klasického Pythonu se liší pouze množstvím knihoven (modulů) některé chybí, některé jsou naopak přidány
## LCD - API
- Soubor funkcí, které pracují s obrazovkou
- ``` from m5stack import lcd ```
- barvy => ```lcd.BLACK```, ```WHITE```, ...
- fonty => ```lcd.FONT_Default```, , ```FONT_Ubuntu```
- ```lcd.clear([color])```
- ```lcd.print(text [,x,y, color, …])```
- ```lcd.fontSize()```
## Seznamy v micropythonu
- seznam je heterogenní datová struktura => lze do ní ukládat proměnné různých datových typů
- prázdný seznam: ```seznam = []```
- vytvoření proměnné x typu seznam, obsahující prvky: ```x=[1.5, 3, text]```
- délka seznamu: ````delka = len(x)```
- procházení seznamu: ```for i in x:```
- vložení prvku na konec: ```x.append(val)```
- vložení prvku na index: ```x.insert(index, val)```
- smazání prvku podle hodnoty: ```x.remove(val)```
- smazání prvku podle indexu: ```x.pop(index)```
## IMU (Inertial Measurement Unit)
- měří **polohu** a **orientaci** objektu obvykle je složený z **akcelerometru** a **gyroskopu**, někdy s magnetometrem
## Časovače
- **čítač**, který používá **taktovací signál**
- použití (např.):
- generování periodických impulsů
- PWM (pulsně šířková modulace)
- U ESP32 jsou k dispozici 4 hardwarové časovače
- Micropython:
- Pro práci s časovači se používá třída ```machine.Timer```
- Nastavení parametrů časovače:
- ```from machine import Timer```
- ```tim0=Timer(0)```
- ```tim0.init(period=2000,mode=Timer.PERIODIC,callback=tim_callback)```
- ```Timer.ONE_SHOT``` / ```Timer.PERIODIC```
- obslužná rutina přerušení časovače:
- ```def tim_callback(timer):```
- ```global i```
- ```lcd.clear()```
- ```lcd.print(i,100,100,lcd.RED)```
- ```i=i+1```
- ukončení časovače: ```tim0.deinit()```
## A/D (analog/digital) převodníky
- Převádí spojitou hodnotu napětí na číslicovou reprezentaci
- Základní charakteristiky:
- **Počet kvantizačních úrovní**
- **Kvantizační krok**
- Souměrnost
- Typ převodníku
- **Rozsah vstupního napětí**
### Typy převodníků
- **Paralelní** (flash) **převodník**
- Princip: Vstupní napětí Vin se porovnává komparátory s referenčním napětím na napěťovém děliči. Výstup komparátorů je kódován do binární podoby.
- +: rychlý převod (převod se provádí paralelně) -: vyšší spotřeba, drahé
- **Převodník s následnou aproximací** (SAR)
- tři bloky:
- SAR (successive aproximation register) registr postupné aproximace
- komparátor
- D/A převodník
- **Tento typ převodníku se používá u většiny mikrokontrolerů**
- **Sigma-delta převodní**
- moderní typ převodníku, dosahuje vysokého rozlišení (16-24 bit) za relativně nízkou cenu
- jednoduchý hardware
- složitý software
- jádrem převodníku je integrátor a komparátor
## Použití ADC převodníku na ESP32
- obecně 2 dostupné ADC převodníky
- V micropythonu na ESP32 je modul ```ADC``` pro převod součástí knihovny ```machine```
- import modulu a vytvoření objektu adc s nastavením pinu na kterém je převodník:
- ```from machine import ADC, Pin```
- ```adc=ADC(Pin(36))```
- Čtení hodnoty převodníku do proměnné ```xx```:
```xx=adc.read()```
- Změna parametrů převodu:
- ```ADC.atten(attenuation)```
- ```ADC.width(width)```
## D/A (digital/analog) převodníky
- Převádí číslicovou reprezentaci na analogový signál
- Charakteristiky:
- Rozsah výstupního napětí (u ESP32 - 0-3.3V)
- Počet kvantizačních úrovní (počet bitů) (u ESP32 je 8 bitový DAC tj. lze zadat číslo v rozsahu 0-255)
- Typy převodníků:
- přímé
- vstupní datové slovo je přímo převedeno na výstupní napětí (proud)
- nepřímé
## D/A nepřímý převodník
- U nepřímých převodníků pomocná veličina je impulz
- převodníky s pulzně šířkovou modulací (PWM)
### Použití DAC převodníku na ESP32
- Obecně jsou na ESP32 dostupné 2 převodníky
- Převodník je 8 bit (255 úrovní) a vstupní rozsah napětí je 0-3.3V
- Použití:
- generátor funkcí
- v kombinaci s ADC jako digitální signálový procesor
- V micropythonu na ESP32 je modul ```DAC``` pro převod součástí knihovny ```machine```
- Aktivace modulu a vytvoření objektu dac s nastavením pinu na kterém je převodník
- ```from machine import DAC, Pin```
- ```dac=DAC(Pin(26))```
- Převod číslicové hodnoty xxx na analogové napětí
- ```dac.write(xxx)```
## PWM Pulse Width Modulation
- Jedná se o způsob, jak uměle získat analogové napětí na digitálním pinu
- rychlým přepínáním digitálního pinu z úrovně H do úrovně L a naopak
- PWM je charakterizováno základní frekvencí změny úrovně a tzv. střídou (duty cycle) což je poměr mezi tím, jak dlouho je signál v úrovni H oproti úrovni L v rámci jedné periody (střída 50% značí že doba v úrovni H je stejná jako v úrovni L)
- U ESP32 => lze použít PWM na všech pinech, které lze nastavit jako výstupní
- Použití:
- Řízení rychlosti motorů
- Stmívání LED
- Řízení servomotorů apod.
- V micropythonu na ESP32 je modul ```PWM``` součástí knihovny ```machine```
- Aktivace modulu a vytvoření objektu pwm0 s nastavením pinu na kterém bude PWM použito
- ```from machine import PWM, Pin```
- ```pwm0=PWM(Pin(26))```
- ```Pwm0=PWM(Pin(26),freq=1000,duty=200) ```
- Zjištění základní frekvence, nastavení základní frekvence PWM na 1000 Hz
- ```print(pwm0.freq())```
- ```pwm0.freq(1000)```
- Zjištění duty-cycle a nastavení duty-cycle
- ```print(pwm0.duty())```
- ```pwm0.duty(200)```
- Ukončení práce s PWM
- ```pwm0.deinit()```
## Co je Mbed
- Mbed OS je operační systém s otevřeným zdrojovým kódem a vývojový nástroj pro platformy využívající mikrokontroléry
- Platforma Mbed je postavena na jazyku C/C++
- Mbed OS obsahuje ovladače pro mnoho různých hardware:
- moduly, desky, komponenty
### Mikrokontrolery ARM
- 32 bitová architektura typu RISC
- velmi často využíván v mobilních odvětvích
- ARM1 (1984), aktuální ARM11
### Vývoj aplikací v Mbed
- 3 možnosti vývoje aplikace:
- 1. Online překladač
- 2. Mbed Studio
- 3. PlatformIO
### Struktura programu v Mbed
- ```#include <mbed.h>```
- ```// deklarace globálních proměnných```
- ```void main() {```
- ```// deklarace lokálních proměnných```
- ```while (1) {```
- ```…```
- ```}```
- ```}```
## UART/USART
- jednoduchá komunikační linka mezi dvěma zařízeními
- asynchronní plně duplexní komunikace
- někdy se používá USART => podporuje i synchronní verzi
- typické parametry - 8/N/1 - bity se přenáší od LSB k MSB
- Propojení modulů vždy „křížem“
### UART konfigurace a použití
- Micropython:
- Pro práci s UART se používá třída ```machine.UART```
- Práce s UART:
- Vytvoření objektu ```uart2``` typu UART
- ```from machine import UART```
- ```uart2=UART(2)```
- ```Uartx=UART(id, tx=číslo_pinu,rx=číslo_pinu)```
- Nastavení parametrů komunikace
- ```uart2.init(baudrate=9600,bits=8,parity=None,stop=1)```
- Komunikace (u ESP32 lze použít pouze metodu „pooling“)
- ```uart.any()```
- ```xxx=uart.read()```
- ```xxx=uart.read(n)```
- ```xxx=uart.readln()```
- ```uart.write(txt)```
- Ukončení činnosti sériového rozhraní
- ```uart2.deinit()```
## Bluetooth komunikace M5stack
- M5stack micropython API nepodporuje bluetooth komunikaci
- Lze to vyřešit použitím BT-UART modulů
- POZOR!!!! Moduly jsou sice napájeny 3-6V, ale RX a TX piny nejsou 5V tolerant
- BT modul se konfiguruje AT příkazy
## I²C (Inter- Integrated Circuit)
- synchronní poloduplexní komunikace (= jeden vodič pro data a jeden vodič pro taktovací signál)
- používá se pro připojení nízkorychlostních zařízení
- Zařízení typu master zahajuje a ukončuje komunikaci, adresuje zařízení slave se kterým chce komunikovat a generuje hodinový signál SCL
- Zařízení slave je adresované masterem, obvykle poskytuje data
### I²C konfigurace a použití
- Micropython:
- Pro práci s I²C se používá třída machine.I2C
- Práce s UART:
- Vytvoření objektu i2c typu I2C
- ```from machine import I2C```
- ```i2c=I2C(1,sda=21, scl=22[,freq=400000])```
- hledání adres zařízení
- ```lst=i2c.scan()```