Úprava poznámek k testu ze ZBP

This commit is contained in:
Filip Znachor 2022-12-08 13:22:05 +01:00
parent 535df3376a
commit f4253fd5ec
2 changed files with 147 additions and 146 deletions

View file

@ -1,146 +0,0 @@
### 1. Podle způsobu uzemnění se uvažují různé druhy sítí a jejich označování (IT, TT, TN). Jaký vztah sítě a uzemnění označují písmena na prvním místě kódu a co vyjadřuje druhé písmeno?
- **první písmeno** - **vztah sítě** (pracovních vodičů a živých částí) a **uzemnění**
- **T** - jeden bod sítě (obvykle uzel zdroje) je přímo spojen se zemí
- **I** - všechny živé části sítě jsou od země buď odděleny nebo je jeden bod sítě spojen se zemí přes velkou impedanci
- **druhé písmeno** - **vztah neživých částí v rozvodu a uzemnění**
- **T** - neživé části jsou přímo spojeny se zemí
- **N** - neživé části jsou přímo spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranného vodiče PE
### 2. Podle uspořádání nulových a ochranných vodičů se rozlišují tři druhy sítí TN. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S a TN-C?
- **TN-S**: ochranný a nulový vodič jsou vedeny odděleně
- v celé síti jsou vedeny ochranný a nulový vodič jako dva samostatné vodiče
- pro funkci ochranného vodiče PE se využívá nulový vodič sítě N
- **TN-C**: funkce ochranného a nulového vodiče je sloučena do jednoho vodiče PEN
- jeden vodič s kombinovanou funkcí, proto se označují TN-C
### 3. Jaké jsou přednostní barvy pro izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů?
- **stejnosměrná** soustava (**DC**)
- kladný vodič - **červená**
- záporný vodič - **bílá**
- vodič středního bodu - **světlemodrá**
- **střídavá** soustava (**AC**)
- vodič vedení (fáze) 1 - **černá**
- vodič vedení (fáze) 2 - **hnědá**
- vodič vedení (fáze) 3 - **šedá**
- nulový vodič - **světlemodrá**
### 4. Jaké jsou tři hlavní kategorie vnějších vlivů a jakým kódem se stupně vnějších vlivů označují?
- vnější činitel prostředí - **A**
- využití - **B**
- konstrukce budovy - **C**
### 5. Jaké jsou meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a na způsob dotyku částí zařízení (živých částí, krytů)?
| prostředí         | při dotyku částí | bezpečné střídavé V (AC) | bezpečné stejnosměrné V (DC) |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| normální i nebezpečné | živých               | 25                         | 60                             |
| normální i nebezpečné | neživých             | 50                         | 120                            |
| zvlášť nebezpečné     | živých               | --                         | --                             |
| zvlášť nebezpečné     | neživých             | 2                          | 25                             |
### 6. Jaké jsou mezní hodnoty proudů z hlediska jejich účinků na lidský organizmus?
- **stejnosměrná** soustava (**DC**)
- mez vnímání od: **2 mA**
- mez uvolnění od: **25 mA**
- závažnější negativní účinky od: **120 mA**
- **střídavá** soustava (**AC**)
- mez vnímání od: **0.5 mA**
- mez uvolnění od: **5 mA**
- závažnější negativní účinky od: **30 mA**
### 7. Jak se dá definovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem?
- nebezpečné **živé části nesmějí být** za normálních podmínek **přístupné** (základní ochrana) a **přístupné vodivé části** (neživé, cizí) **nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani při poruše**
### 8. Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Co lze zařadit mezi prostředky základní ochrany?
- **automatické odpojení od zdroje** (zařízení třídy ochrany I)
- **dvojitá nebo zesílená izolace** (zařízení třídy ochrany II)
- **malé napětí** (SELV, PELV) (zařízení třídy ochrany III)
### 9. Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
- **pevný materiál, kapalný materiál nebo plyn** (nejčastěji vzduch + kryt)
- **koordinace izolace** (odolnost proti vlivům prostředí, jmenovitá napětí, přepětí, povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti)
- **živé části musí být zcela pokryty izolací**, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením (barvy, nátěry a emaily se za základní ochranu nepovažují))
- předepsaný izolační odpor základní izolace je pro el. instalace nn 1 MΩ a pro spotřebiče nn 2 MΩ (odvozeno z podílu nízkého napětí do 1000 V a maximálního unikajícího proudu 0,5 mA)
### 10. Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částmi uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně kryty nebo přepážkami, vysvětlete stručně význam kódování krytí IP XX (význam a typ používaných číslic a písmen)?
- IP (International Protocol)
- **první číslice**: 0 až 6 označuje stupeň ochrany před vniknutím cizích těles a před dotykem nebezpečných živých částí
- **druhá číslice**: 0 až 9 označuje stupeň ochrany před vniknutím vody
- **Přídavné písmeno**: A, B, C, D, nepovinné, označuje stupeň ochrany před dotykem nebezpečných živých částí
- **Doplňkové písmeno**: H, M, S, W, nepovinné, označuje doplňkové vlastnosti krytí
### 11. Ochrana při poruše musí být tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisí ani ji nedoplňují. Jakými prostředky může být tvořena tato ochrana?
- **přídavná izolace**
- **ochranné pospojování**
- **ochranné stínění**
- **Automatické odpojení od zdroje**
- **Jednoduché oddělení (obvodů)**
- **Nevodivé okolí**
- Indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích
### 12. Co musí zajišťovat ochranné opatření, spočívající ve zvýšené ochraně? Uveďte příklad prostředku zvýšené ochrany
- Ochranné opatření musí zajišťovat jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.
- **dvojitá nebo zesílená izolace**, ochranné oddělení obvodů, zdroj omezeného proudu, ochranná impedance
### 13. Jak je specifikována doplňková ochrana? Je doplňková ochrana proudovým chráničem 30 mA považována za výhradní ochranné opatření?
- v určitých prostorách a při působení určitých vnějších vlivů může být určena jako běžná součást použitých ochranných opatření
- **doplňková ochrana** proudovým chráničem 30mA **není považována** za **výhradní ochranné opatření pouze ji** ve smyslu vyššího zabezpečení **doplňuje**
### 14. Z čeho musí sestávat kompletní ochranné opatření, která ochranná opatření jsou všeobecně povolená?
- kompletní ochranná opatření musí sestávat **z vhodné kombinace dvou nezávislých ochranných opatření** (základní ochrana a ochrana při poruše)
- všeobecně povolená:
- automatické odpojení od zdroje
- dvojitá nebo zesílená izolace
- malé napětí (SELV, PELV)
### 15. Jaké ochranné opatření je nejčastěji uplatňováno v elektrických instalacích?
- **automatické odpojení od zdroje**
### 16. Jakým způsobem je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?
- **základní ochrana** je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty
- **ochrana při poruše** je zajištěna ochranným pospojováním, ochranným uzemněním a odpojením od zdroje
### 17. Co musí být vzájemně spojeno do takzvaného ochranného pospojování při automatickém odpojení od zdroje a k čemu ochranné pospojování slouží?
- **spojené musí být**:
- vstupující **kovové části**, které jsou náchylné přivést nebezpečný rozdíl potenciálů a **které nejsou součástí elektrické instalace** (kovová potrubí zajišťující napájení budovy, např. plynem, vodou, dálkové vytápění, konstrukční cizí vodivé části, přístupná konstrukční výztuž betonu)
- **ochranné pospojování zajišťuje**:
- uvedení neživých částí elektrických předmětů a zařízení i cizích vodivých částí na společný potenciál.
- **odvádění poruchového proudu z místa poruchy ke zdroji** a tím **uzavření smyčky poruchového proudu**, který **způsobí odpojení obvodu nebo jeho části, kde došlo k poruše**
### 18. Jaká je maximální doba odpojení pro koncové obvody nepřekračující 32 A v síti TN 3x230/400 V AC?
- **0,2 s**
### 19. Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči 30 mA ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?
- **u zásuvek**, jejichž jmenovitý **proud nepřekračuje 32A**, které jsou **užívány laiky** a jsou určeny pro všeobecné použití.
- **u mobilních zařízení** určených pro venkovní použití, jejichž **jmenovitý proud nepřesahuje 32 A**
- **v samostatné domácnosti** u koncových obvodů **napájejících svítidla**
### 20. Jakou základní podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky poruchového proudu a proč je tato podmínka stanovena?
- ```Zₛ * Iₐ <= Uₒ```
- **Zₛ**- impedance poruchové smyčky (zdroj, vodič vedení až k místu poruchy a ochranný vodič mezi místem poruchy a zdrojem) v ohmech
- **Iₐ** - poruchový proud v ampérech vyvolávající automatickou funkci ochranného přístroje (odpojení v požadované době)
- **Uₒ** - jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí vodiče vedení vůči zemi ve voltech
- je stanovena, aby v případě vzniku poruchy došlo k automatickému odpojení napájení ve stanovené době
### 21. Jaké ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN-C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje?
- **proudový chránič**
### 22. Co je účelem použití ochrany elektrického zařízení třídy II, nebo s rovnocennou izolací?
- v případě porušení základní izolace **zabránit výskytu napětí na přístupných částech elektrického zařízení**
### 23. Musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení?
- **ano**
### 24. Pro jaký účel se užívá označení SELV a PELV, charakterizujte stručně použité prostředky základní ochrany a ochrany při poruše u těchto obvodů?
- používá se pro **malá bezpečná napětí**
- **základní ochrana** je zajištěna **omezením napětí v síti SELV horní mezí** napěťového pásma I, to je 50 V pro střídavé a 120 V pro stejnosměrné napětí
- **ochrana při poruše** je zajištěna **ochranným oddělením sítě SELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV**, **základní izolací mezi sítí SELV a ostatními sítěmi SELV nebo PELV** a **základní izolací mezi sítí SELV a zemí**
### 25. Jaká jsou pravidla první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
- **dbát na svoje vlastní bezpečí**
- **přeřušit kontakt zraněného s elektrickým vodičem**
- **pokud zasažený už není pod elektrickým proudem** => **volat záchranku**, ideálně přes aplikaci **Záchranka**
- **zajistit základní životní funkce**
- **při selhání** základních životních funkcí => **okamžitě zahájit resuscitaci**
- **řídit se pokyny od operátorky záchranné služby** do příjezdu záchranné služby

147
KEE ZBP/README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,147 @@
# Poznámky k testu
1. **Podle způsobu uzemnění se uvažují různé druhy sítí a jejich označování (IT, TT, TN). Jaký vztah sítě a uzemnění označují písmena na prvním místě kódu a co vyjadřuje druhé písmeno?**
- **první písmeno** - **vztah sítě** (pracovních vodičů a živých částí) a **uzemnění**
- **T** - jeden bod sítě (obvykle uzel zdroje) je přímo spojen se zemí
- **I** - všechny živé části sítě jsou od země buď odděleny nebo je jeden bod sítě spojen se zemí přes velkou impedanci
- **druhé písmeno** - **vztah neživých částí v rozvodu a uzemnění**
- **T** - neživé části jsou přímo spojeny se zemí
- **N** - neživé části jsou přímo spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranného vodiče PE
2. **Podle uspořádání nulových a ochranných vodičů se rozlišují tři druhy sítí TN. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S a TN-C?**
- **TN-S**: ochranný a nulový vodič jsou vedeny odděleně
- v celé síti jsou vedeny ochranný a nulový vodič jako dva samostatné vodiče
- pro funkci ochranného vodiče PE se využívá nulový vodič sítě N
- **TN-C**: funkce ochranného a nulového vodiče je sloučena do jednoho vodiče PEN
- jeden vodič s kombinovanou funkcí, proto se označují TN-C
3. **Jaké jsou přednostní barvy pro izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů?**
- **stejnosměrná** soustava (**DC**)
- kladný vodič - **červená**
- záporný vodič - **bílá**
- vodič středního bodu - **světlemodrá**
- **střídavá** soustava (**AC**)
- vodič vedení (fáze) 1 - **černá**
- vodič vedení (fáze) 2 - **hnědá**
- vodič vedení (fáze) 3 - **šedá**
- nulový vodič - **světlemodrá**
4. **Jaké jsou tři hlavní kategorie vnějších vlivů a jakým kódem se stupně vnějších vlivů označují?**
- vnější činitel prostředí - **A**
- využití - **B**
- konstrukce budovy - **C**
5. **Jaké jsou meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a na způsob dotyku částí zařízení (živých částí, krytů)?**
| prostředí         | při dotyku částí | bezpečné střídavé V (AC) | bezpečné stejnosměrné V (DC) |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| normální i nebezpečné | živých               | 25                         | 60                             |
| normální i nebezpečné | neživých             | 50                         | 120                            |
| zvlášť nebezpečné     | živých               | --                         | --                             |
| zvlášť nebezpečné     | neživých             | 2                          | 25                             |
6. **Jaké jsou mezní hodnoty proudů z hlediska jejich účinků na lidský organizmus?**
- **stejnosměrná** soustava (**DC**)
- mez vnímání od: **2 mA**
- mez uvolnění od: **25 mA**
- závažnější negativní účinky od: **120 mA**
- **střídavá** soustava (**AC**)
- mez vnímání od: **0.5 mA**
- mez uvolnění od: **5 mA**
- závažnější negativní účinky od: **30 mA**
7. **Jak se dá definovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem?**
- nebezpečné **živé části nesmějí být** za normálních podmínek **přístupné** (základní ochrana) a **přístupné vodivé části** (neživé, cizí) **nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani při poruše**
8. **Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Co lze zařadit mezi prostředky základní ochrany?**
- **automatické odpojení od zdroje** (zařízení třídy ochrany I)
- **dvojitá nebo zesílená izolace** (zařízení třídy ochrany II)
- **malé napětí** (SELV, PELV) (zařízení třídy ochrany III)
9. **Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?**
- **pevný materiál, kapalný materiál nebo plyn** (nejčastěji vzduch + kryt)
- **koordinace izolace** (odolnost proti vlivům prostředí, jmenovitá napětí, přepětí, povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti)
- **živé části musí být zcela pokryty izolací**, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením (barvy, nátěry a emaily se za základní ochranu nepovažují))
- předepsaný izolační odpor základní izolace je pro el. instalace nn 1 MΩ a pro spotřebiče nn 2 MΩ (odvozeno z podílu nízkého napětí do 1000 V a maximálního unikajícího proudu 0,5 mA)
10. **Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částmi uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně kryty nebo přepážkami, vysvětlete stručně význam kódování krytí IP XX (význam a typ používaných číslic a písmen)?**
- IP (International Protocol)
- **první číslice**: 0 až 6 označuje stupeň ochrany před vniknutím cizích těles a před dotykem nebezpečných živých částí
- **druhá číslice**: 0 až 9 označuje stupeň ochrany před vniknutím vody
- **Přídavné písmeno**: A, B, C, D, nepovinné, označuje stupeň ochrany před dotykem nebezpečných živých částí
- **Doplňkové písmeno**: H, M, S, W, nepovinné, označuje doplňkové vlastnosti krytí
11. **Ochrana při poruše musí být tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisí ani ji nedoplňují. Jakými prostředky může být tvořena tato ochrana?**
- **přídavná izolace**
- **ochranné pospojování**
- **ochranné stínění**
- **Automatické odpojení od zdroje**
- **Jednoduché oddělení (obvodů)**
- **Nevodivé okolí**
- Indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích
12. **Co musí zajišťovat ochranné opatření, spočívající ve zvýšené ochraně? Uveďte příklad prostředku zvýšené ochrany**
- Ochranné opatření musí zajišťovat jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.
- **dvojitá nebo zesílená izolace**, ochranné oddělení obvodů, zdroj omezeného proudu, ochranná impedance
13. **Jak je specifikována doplňková ochrana? Je doplňková ochrana proudovým chráničem 30 mA považována za výhradní ochranné opatření?**
- v určitých prostorách a při působení určitých vnějších vlivů může být určena jako běžná součást použitých ochranných opatření
- **doplňková ochrana** proudovým chráničem 30mA **není považována** za **výhradní ochranné opatření pouze ji** ve smyslu vyššího zabezpečení **doplňuje**
14. **Z čeho musí sestávat kompletní ochranné opatření, která ochranná opatření jsou všeobecně povolená?**
- kompletní ochranná opatření musí sestávat **z vhodné kombinace dvou nezávislých ochranných opatření** (základní ochrana a ochrana při poruše)
- všeobecně povolená:
- automatické odpojení od zdroje
- dvojitá nebo zesílená izolace
- malé napětí (SELV, PELV)
15. **Jaké ochranné opatření je nejčastěji uplatňováno v elektrických instalacích?**
- **automatické odpojení od zdroje**
16. **Jakým způsobem je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?**
- **základní ochrana** je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty
- **ochrana při poruše** je zajištěna ochranným pospojováním, ochranným uzemněním a odpojením od zdroje
17. **Co musí být vzájemně spojeno do takzvaného ochranného pospojování při automatickém odpojení od zdroje a k čemu ochranné pospojování slouží?**
- **spojené musí být**:
- vstupující **kovové části**, které jsou náchylné přivést nebezpečný rozdíl potenciálů a **které nejsou součástí elektrické instalace** (kovová potrubí zajišťující napájení budovy, např. plynem, vodou, dálkové vytápění, konstrukční cizí vodivé části, přístupná konstrukční výztuž betonu)
- **ochranné pospojování zajišťuje**:
- uvedení neživých částí elektrických předmětů a zařízení i cizích vodivých částí na společný potenciál.
- **odvádění poruchového proudu z místa poruchy ke zdroji** a tím **uzavření smyčky poruchového proudu**, který **způsobí odpojení obvodu nebo jeho části, kde došlo k poruše**
18. **Jaká je maximální doba odpojení pro koncové obvody nepřekračující 32 A v síti TN 3x230/400 V AC?**
- **0,2 s**
19. **Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči 30 mA ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?**
- **u zásuvek**, jejichž jmenovitý **proud nepřekračuje 32A**, které jsou **užívány laiky** a jsou určeny pro všeobecné použití.
- **u mobilních zařízení** určených pro venkovní použití, jejichž **jmenovitý proud nepřesahuje 32 A**
- **v samostatné domácnosti** u koncových obvodů **napájejících svítidla**
20. **Jakou základní podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky poruchového proudu a proč je tato podmínka stanovena?**
- $Z_{s} * I_{a} \leq U_{0}$
- $Z_{s}$ - impedance poruchové smyčky (zdroj, vodič vedení až k místu poruchy a ochranný vodič mezi místem poruchy a zdrojem) v ohmech
- $I_{a}$ - poruchový proud v ampérech vyvolávající automatickou funkci ochranného přístroje (odpojení v požadované době)
- $U_{0}$ - jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí vodiče vedení vůči zemi ve voltech
- je stanovena, aby v případě vzniku poruchy došlo k automatickému odpojení napájení ve stanovené době
21. **Jaké ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN-C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje?**
- **proudový chránič**
22. **Co je účelem použití ochrany elektrického zařízení třídy II, nebo s rovnocennou izolací?**
- v případě porušení základní izolace **zabránit výskytu napětí na přístupných částech elektrického zařízení**
23. **Musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení?**
- **ano**
24. **Pro jaký účel se užívá označení SELV a PELV, charakterizujte stručně použité prostředky základní ochrany a ochrany při poruše u těchto obvodů?**
- používá se pro **malá bezpečná napětí**
- **základní ochrana** je zajištěna **omezením napětí v síti SELV horní mezí** napěťového pásma I, to je 50 V pro střídavé a 120 V pro stejnosměrné napětí
- **ochrana při poruše** je zajištěna **ochranným oddělením sítě SELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV**, **základní izolací mezi sítí SELV a ostatními sítěmi SELV nebo PELV** a **základní izolací mezi sítí SELV a zemí**
25. **Jaká jsou pravidla první pomoci při úrazu elektrickým proudem?**
- **dbát na svoje vlastní bezpečí**
- **přeřušit kontakt zraněného s elektrickým vodičem**
- **pokud zasažený už není pod elektrickým proudem** => **volat záchranku**, ideálně přes aplikaci **Záchranka**
- **zajistit základní životní funkce**
- **při selhání** základních životních funkcí => **okamžitě zahájit resuscitaci**
- **řídit se pokyny od operátorky záchranné služby** do příjezdu záchranné služby