Úprava zkoušky v PPA1

This commit is contained in:
Filip Znachor 2022-12-22 11:33:04 +01:00
parent 6b2f1da8b6
commit b7417cd129

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Ve výjimečných případech (podezření z podvádění, zlomená ruka) je mo
## Zkouškový test
- Zaškrtávání A, B, C (jedna správná odpověď)
- metoda instance jde bez referenční proměnné zavolat
- pouze z jiné metody instance
- metoda s parametrem, kterým je dvourozměrné pole
- vyhození podmínky je
- rozumný způsob pro ošetření výjimky na jiném místě
@ -14,7 +16,7 @@ Ve výjimečných případech (podezření z podvádění, zlomená ruka) je mo
- metody které lze porovnávat pomocí $<$ a $>$
- pouze ty s metodou `compareTo()`
- vyhledávání prvku, který je vícenásobný, půlením intervalů v seřazeném poli
- může být vybrán první prvek, ale nemusí (pokud se např. při výběru)
- může být vybrán první prvek, ale nemusí (např. pokud odpovídá prostřední prvek, ale před ním je ještě jeden, který také odpovídá)
- Napsání metody na součin dvou vektorů (vynásobení prvků vektorů na stejném indexu)
- Vybrání správných částí kódu metody na obrácení pole
- Práce s objekty (`Krychle`)
@ -26,4 +28,4 @@ Ve výjimečných případech (podezření z podvádění, zlomená ruka) je mo
- `try`-with-resources
- Ruční seřazení čísel pomocí `selection sort`
- vypsání pole v každém kroku cyklu
- Vypsání aktuálního zásobníku a haldy v konkrétním kroku programu
- Vypsání aktuálního zásobníku a haldy v konkrétním kroku programu